Dodaj u favorite
 
Uklonite iz favorita

Jednadžba idealnog plina, on-line plaćanje

Kalkulator jednadžba idealnog plina, online plaćanje - omogućuje da izračunati omjer između parametara jednadžbe stanja idealnog plina, kao što su volumen, temperatura, tlak i molarne mase plina.

Izračunajte volumen, temperatura, tlak ili molarne mase plina

       
Temperatura:
Tlak:
Mole plin: krtica
Rezultati za:
Idealan gas - matematički model plina u molekularnoj-kinetičke teorije. Jednadžba stanja idealnog plina, koji se nazivaju jednadžba Mendeljejev - Clapeyron, je kako slijedi: PV = NRT, gdje je P - gustoća plina, V - volumen plina, n - što je molarni masa plina, T - temperatura plina, R - univerzalna plinska konstanta = 8,314 J./(mol*K)